Regulamin rejestracji w serwisie - Rejestracja - Kennel Club
Porozmawiaj z nami
Kennel Club

Regulamin rejestracji w serwisie

Regulamin dla konsumentów

Regulamin serwisu internetowego www.kennelclub.pl 

dla konsumentów

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Kennel Club oraz Użytkowników Serwisu www.kennelclub.pl, zasady korzystania z Serwisu oraz zawierającym informacje niezbędne dla konsumentów w myśl obowiązujących przepisów.
 2. Serwis internetowy (Serwis) w domenie kennelclub.pl prowadzony jest przez Remigiusza Czecha prowadzącego działalość gospodarczą pod firmą „Kennel Club Remigiusz Czech”, z siedzibą w Ciężkowie, ul. Platanowa 25, 95-070 Ciężków, NIP: 947-14-73-487, Regon: 71681305, nr telefonu: +48 881 53 66 36, adres poczty elektronicznej: portal@kennelclub.pl, zwany dalej Kennel Club, w porozumieniu ze Stowarzyszeniem określonym w punkcie 4.
 3. Sklep – mechanizm Serwisu w postaci sklepu internetowego, umożliwiający dokonywanie zakupów towarów lub zamawianie usług wymienionych w Sklepie.
 4. Stowarzyszenie – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Psa Rasowego „KENNEL CLUB”, z siedzibą w Ciężkowie, ul. Platanowa 25, 95-070 Ciężków, nr KRS: 0000411920, będące partnerem Serwisu.
 5. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie, która ukończyła proces rejestracji, w tym zaakceptowała obowiązujący Regulamin i posiada aktywne konto w Serwisie lub składa zamówienie w Serwisie albo listem elektronicznym, bez rejestracji. Użytkownikiem może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z Serwisu w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Użytkownikiem Serwisu mogą być wyłącznie rezydenci Polski i Unii Europejskiej. 
 6. Konto - konto założone przez Użytkownika w Serwisie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Serwisu, w szczególności publikowanie treści i materiałów określonych w § 2.
 7. Odbiorca – osoba odbierająca towar zamówiony przez Użytkownika na podstawie niniejszego Regulaminu.
 8. Klient – osoba korzystająca ze strony www.kennelclub.pl, w tym osoba przeglądająca informacje znajdujące się w Serwisie, która nie jest Użytkownikiem.
 9. Newsletter – bezpłatne informacje, w tym handlowe i reklamowe, przesyłane przez Kennel Club do Użytkownika pocztą elektroniczną.

 

§ 2

Funkcjonalności Serwisu i Rejestracja 

 1. Rejestracja w Serwisie umożliwia korzystanie z Serwisu, który zapewnia następujące rodzaje usług i funkcjonalności:

 

 1. Strona główna / Aktualności - dostęp do materiałów informacyjnych publikowanych przez Kennel Club tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Edycja profilu - możliwość zmodyfikowania swoich danych profilowych, dodanie alternatywnych adresów email, zweryfikowanie adresu email jako email hodowcy (poprzez automatyczne sprawdzenie go w bazie Stowarzyszenia. Alternatywne adresy email wymagają potwierdzenia takiego samego jak adres główny (kliknięcie w link w wysłanej wiadomości). Hasło dla alternatywnych i głównego adresu email jest wspólne.
 3. Strona hodowli (funkcjonalność niedostępna dla Użytkowników będących konsumentami) - Użytkownik wybiera typ strony internetowej jaką chce wygenerować. Do wyboru są 3 bezpłatne opcje. Strona z informacją, strona z informacją i z galerią zdjęć, strona z informacją, galerią zdjęć i katalogiem linków do ogłoszeń. Użytkownik samodzielnie może edytować zakładki swojej strony w zakresie dostępnym na stronie internetowej. Użytkownik może także zgłosić pod jakim adresem WWW chciałby mieć dostępną stronę internetową. Musi to być jednak adres w domenie udostępnianej przez Kennel Club www.kennelclub.pl/nazwahodowli;
 4. Sklep - możliwość dokonywania zamówień w sklepie internetowym;
 5. Podgląd zamówień - lista zamówień dokonywanych w sklepie internetowym.

 

 1. Dostępność do poszczególnych usług i funkcjonalności uzależniona jest od typu profilu, czyli rodzaju zarejestrowanego Konta, przy czym Serwis oferuje następujące typy profilów:

 

 1. Użytkownik zalogowany – ma dostęp do Sklepu, historii zamówień, edycji profilu; nie ma możliwości założenia strony hodowli. (Dla Użytkowników będących konsumentami jest to jedyny dostępny profil. Pozostałe profile dostępne są dla hodowców)
 2. Partner – Użytkownik zalogowany, który został zweryfikowany przez Kennel Club jako Partner. Użytkownikom, którzy są Partnerami, oprócz funkcjonalności dostępnych dla Użytkowników zalogowanych, przysługują rabaty w Sklepie (określone na stronie Sklepu).

 3. Hodowca KC (Hodowca Kennel Club) – Użytkownik  zalogowany, który został zweryfikowany przez Kennel Club jako członek Stowarzyszenia. Po dokonaniu weryfikacji, oprócz funkcjonalności dostępnych dla Użytkowników zalogowanych, przysługują mu rabaty w Sklepie (określone na stronie Sklepu), a także możliwość publikowania w Serwisie Strony hodowli.

 

Rejestracja: 

 1. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik podaje co najmniej: imię i nazwisko, login w postaci adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz hasło, za pomocą których będzie się logował do Serwisu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany podać w trakcie rejestracji informacje (w tym dane osobowe), zgodne z prawdą. Podanie prawdziwych informacji jest niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu w wykorzystaniem założonego Konta.
 3. Użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo swojego hasła do Serwisu i zobowiązuje się do nie udostępniania hasła osobom trzecim. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzenia hasła każdorazowo przy logowaniu się do Serwisu.
 4. Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
 5. Rejestracja następuje przez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu.
 6. Elementem procesu rejestracji jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i wyrażenie zgody na jego treść i obowiązywanie.
 7. Z chwilą skutecznego zarejestrowania Konta w Serwisie, między Użytkownikiem a Kennel Club zawarta zostaje na odległość, na czas nieokreślony, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegająca na utrzymywaniu przez Kennel Club w Serwisie Konta Użytkownika. W zależności od rodzaju, konto Użytkownika umożliwia dokonywanie czynności określonych w §2 ust. 1 i 2. Użytkownik będący konsumentem może od tej umowy odstąpić stosownie do przepisów wskazanych w § 8 niniejszego Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 8. 10.Użytkownik może także w każdej chwili skorzystać z funkcjonalności usunięcia Konta, znajdującej się w Serwisie. Skorzystanie z tej funkcjonalności skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy, o której mowa w ustępie poprzedzającym.
 9. 11.Elementem procesu rejestracji w Serwisie jest wyrażenie zgody (lub odmowa zgody)
  na przesyłanie Newslettera na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika. Treść klauzuli zawierającej zgodę na przesyłanie Newslettera oraz informacji handlowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. W trakcie korzystania z Serwisu, Użytkownik może w dowolnym momencie wyrażać zgodę lub odwoływać zgodę na przesyłanie Newslettera.
 10. 12.Elementem procesu rejestracji w Serwisie jest także złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
 11. 13.Rejestracja zostaje skutecznie dokonana, po kliknięciu przez Użytkownika w link potwierdzający rejestrację, który wysłany jest do niego automatycznie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.

 

Zamówienia towarów lub usług w Sklepie bez rejestracji Konta:

 1. Składając zamówienie Użytkownik podaje swoje dane niezbędne do obsługi zamówienia tj. adres e-mail, dane do faktury, dane do dostawy, telefon kontaktowy.
 2. 15.Elementem składania zamówienia w Sklepie jest wyrażenie zgody (lub odmowa zgody)
  na przesyłanie Newslettera na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika. Treść klauzuli zawierającej zgodę na przesyłanie Newslettera oraz informacji handlowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na przesyłanie Newslettera, wysyłając e-mail na adres: portal@kennelclub.pl.
 3. 16.Elementem procesu składania zamówienia jest także złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

§ 3

Zasady i warunki korzystania z Serwisu internetowego www.kennelclub.pl

 1. Warunki umowy zawieranej między Kennel Club i Użytkownikiem z wykorzystaniem Serwisu reguluje niniejszy Regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Kodeks cywilny, ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, 827), ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204). 
 2. Serwis dla prawidłowego działania korzysta z plików cookies, dlatego warunkiem korzystania z Serwisu jest wyrażenie przez Użytkownika albo Klienta zgody na korzystanie z plików cookies (Informacja o plikach cookies stanowi treść załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz włączenie (lub wyłączenie) funkcji obsługi tych plików w przeglądarce internetowej na urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik albo Klient korzysta z Serwisu. Korzystanie z oprogramowania lub funkcji urządzenia powodującej blokowanie plików cookies (np. programy antywirusowe, funkcje przeglądarek internetowych, funkcje zabezpieczeń) wyłącza możliwość prawidłowego korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 3. Zakazane jest dostarczanie treści lub materiałów o charakterze bezprawnym z wykorzystaniem Serwisu.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane na swoim Koncie treści i materiały, w tym w szczególności ale nie wyłącznie z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, dóbr osobistych, praw do wizerunku; może również ponieść odpowiedzialność karną w przypadku wypełnienia swoim działaniem znamion czynu zabronionego.
 5. Dozwolone jest wyłącznie publikowanie takich treści i materiałów, do których publikowania Użytkownik jest uprawniony, i w sposób, w jaki Użytkownik jest uprawniony, w szczególności  będąc ich autorem albo posiadając stosowne licencje i działając w ich zakresie, posiadając zgody na publikowanie wizerunku lub inne niezbędne zgody osób, którym przysługują prawa do publikowanych treści lub materiałów (z uwzględnieniem postanowień ust. 10).
 6. Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień ust. 3, 4 lub 5, stanowi podstawę do natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika, a także do podjęcia przez Kennel Club przewidzianych prawem kroków.
 7. Kennel Club nie ponosi odpowiedzialności za publikowane ani za przechowywane przez Użytkownika w Serwisie treści lub materiały.
 8. Kennel Club w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze publikowanych lub przechowywanych przez Użytkownika treści lub materiałów lub związanej z nimi działalności, uprawniony jest do uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 9. Kennel Club nie ma obowiązku sprawdzania treści ani materiałów publikowanych lub przechowywanych przez Użytkownika na jego koncie.
 10. 10.Użytkownik publikując w Serwisie zdjęcie ilustrujące ogłoszenie dotyczące sprzedaży psa lub psów każdorazowo wyraża zgodę na nieodpłatne przerobienie zdjęcia przez Kennel Club poprzez dodanie do niego „znaku wodnego” w postaci logo Stowarzyszenia oświadczając jednocześnie, że jest uprawniony do wyrażenia takiej zgody.
 11. 11.Kennel Club ma prawo moderowania treści lub materiałów publikowanych przez Użytkowników określonych w § 2 ust. 2 lit. c Regulaminu i żądania ich zmiany lub usunięcia, w szczególności z przyczyn niskiej jakości lub wątpliwości dotyczących zgodności z prawem. Za niską jakość uznaje się przede wszystkim słabą technicznie lub merytorycznie jakość zdjęć lub tekstów, niski poziom językowy, niski poziom kultury słowa, niezgodność publikowanych materiałów lub treści z charakterem Serwisu.

 

§ 4

Dokonywanie zakupów i zamawianie usług

 1. W celu dokonania zakupów lub zamówienia usługi w Sklepie, niezbędne jest wejście na stronę https://kennelclub.pl, z wykorzystaniem komputera lub urządzenia elektronicznego o parametrach spełniających wymogi określone w § 11.
 2. Na stronie internetowej www.kennelclub.pl znajduje się katalog towarów lub usług umożliwiający ich przeglądanie. Katalog jest intuicyjny.
 3. Zamawianie towarów lub usług:

Po kliknięciu na ikonę przedstawiającą wybrany towar lub usługę wyświetla się karta towaru lub usługi, zawierająca następujące informacje:

 1. nazwa i istotne cechy towaru lub usługi,
 2. dostępność,
 3. cena brutto.
 1. Dany towar lub usługę zamawia się poprzez użycie funkcjonalności „dodaj do koszyka”.
 2. Po skorzystaniu z funkcjonalności „dodaj do koszyka” i wejściu do koszyka, Użytkownikowi przedstawione są następujące informacje: nazwa, ilość, cena dodanych do koszyka towarów lub usług (w tym cena łączna).

7. Po wybraniu wszystkich towarów lub usług (po wykonaniu wszystkich czynności określonych powyżej), w celu złożenia zamówienia należy skorzystać z funkcjonalności „podaj dane do zamówienia”, poprzez użycie odpowiedniego przycisku znajdującego się na stronie www.kennelclub.pl (w koszyku).

11. Naciśnięcie klawisza „podaj dane do zamówienia” wywołuje prośbę o podanie danych do wysyłki, w tym imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres do wysyłki i dane do faktury oraz dokonanie wyboru sposobu transportu, a także sposobu dokonania płatności (ze wskazanych w § 5 Regulaminu). W tym miejscu podane są również koszty poszczególnych rodzajów transportu oraz przewidywany termin dostawy towaru lub realizacji usługi. 

12. W przypadku wybrania płatności przy odbiorze albo przelewem na rachunek bankowy Kennel Club zamówienie zostaje skutecznie złożone z chwilą wciśnięcia przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 

 

13. W przypadku wybrania formy płatności „przelew on-line”, „płatność kartą płatniczą”, Użytkownik kierowany jest do operatora płatności internetowych PayU. Zamówienie zostaje skutecznie złożone z chwilą potwierdzenia dokonania płatności przez PayU.

14. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika wysyłany jest list elektroniczny potwierdzający przyjęcie zamówienia oraz istotne elementy umowy w postaci: 

 • nazw zamówionego towaru/towarów lub usługi/usług,
 • ilości,
 • cen,
 • kosztów transportu, 
 • miejsca dostawy,
 • sposobu płatności,
 • treści niniejszego Regulaminu.

15. Umowa zawarta zostaje z chwilą wprowadzenia listu elektronicznego, o którym mowa w ustępie 14, do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Użytkownik mógł się z nim zapoznać.

16. Wraz z zamówionym towarem Użytkownik otrzymuje na wskazany przez siebie adres fakturę
lub paragon.

17. W szczególnych przypadkach dopuszcza się złożenie zamówienia na towary lub usługi poprzez wysłanie listu elektronicznego (e-maila) na adres e-mail: sklep@kennelclub.pl. W przypadku zamawiania towaru z dostawą na obszarze poza Polską lub zamawiania towaru lub usługi przez rezydentów Unii Europejskiej (spoza Polski), prosimy o złożenie zamówienia w sposób określony w niniejszym punkcie.

 

 

§ 5

Płatność

 1. Płatności za transakcję można dokonać wyłącznie w polskich złotych (PLN) w następujący sposób: 

 

a) płatność przy odbiorze (za pobraniem)

W przypadku wyboru przez Użytkownika tego sposobu płatności, towar wysyłany jest
do Użytkownika i zapłata następuje przy odebraniu towaru od kuriera. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, do ceny towaru należy doliczyć kwotę prowizji za odebranie ceny i przekazanie jej Kennel Club, pobieranej przez przewoźnika. Kwota prowizji podawana jest podczas składania zamówienia oraz w liście elektronicznym, o którym mowa w § 4 ust.14 i 15.

 

Ten sposób płatności nie dotyczy:

- realizacji zamówień o wartości przekraczającej kwotę 2000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) dostarczanych na terenie Polski,

- realizacji zamówień z dostawą do krajów UE (poza obszar Polski).

 

b) wpłata na rachunek bankowy Kennel Club 

W przypadku wybrania tego sposobu, Użytkownik dokonuje przelewu obliczonej w Serwisie kwoty na rachunek bankowy Kennel Club: 

 

32 1020 3408 0000 4002 0402 4626

Przy wybraniu takiej opcji zamówiony towar jest zarezerwowany dla Użytkownika przez 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia zamówienia przez Użytkownika (§ 4 ust. 12 lub
§ 4 ust. 17). Jeśli w tym terminie rachunek bankowy Kennel Club nie zostanie uznany odpowiednią kwotą, rezerwacja wygasa. 

 

 

 

 

c) płatność przelewem on-line, płatność kartą płatniczą

 

W przypadku wybrania formy płatności „płatność przelewem on-line”, „płatność kartą płatniczą”, Użytkownik kierowany jest do operatora płatności internetowych PayU. Systemy kart płatniczych, z wykorzystaniem których możliwe jest dokonywanie płatności, wskazane są w Serwisie w miejscu dokonywania wyboru sposobu płatności.

Ten sposób płatności nie dotyczy zamówień realizowanych poprzez adres e-mail (§ 4 ust. 17).

 

 1. PayU umożliwia dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków (przelew on-line) lub za pomocą karty płatniczej.

3.  Obsługę płatności, w tym rozliczenia transakcji „przelew on-line”, „płatność kartą płatniczą” prowadzi operator płatności internetowych, PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 162, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399.

4. Płatności za pośrednictwem PayU mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione
do posługiwania się danym instrumentem, z wykorzystaniem którego następuje realizacja płatności.

5. Użytkownik, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności,
za pośrednictwem PayU, jest automatycznie przekierowywany na stronę zewnętrzną https://secure.payu.com/ z dodatkowymi parametrami. Na tej stronie Użytkownik wybiera formę płatności, a następnie: 

a) bank, w którym znajduje się rachunek bankowy, z którego dokona przelewu i zostaje przekierowany na stronę wybranego banku, w celu zalogowania się do swojego konta i dokonania płatności (w przypadku płatności przelewem internetowym);

b) kartę płatniczą, przy użyciu której dokona płatności i zostaje przekierowany na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego obsługującego daną kartę płatniczą (w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej).

 

§ 6

Transport towarów

  1. Wysokość opłaty za transport podana jest w trakcie dokonywania zamówienia i naliczana jest w Serwisie w sposób automatyczny. 
  2. Transport realizowany jest wyłącznie na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej
   za pośrednictwem przedsiębiorcy specjalizującego się w usługach transportowych (przewoźnika).
  3. Możliwe jest osobiste odebranie zamówionego towaru w miejscach wskazanych na stronie Serwisu.
  4. Czas dostawy jest szacowany na podstawie dostępności danego towaru. Kennel Club realizuje zamówienie na terenie Polski  w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od skutecznego złożenia zamówienia (z tym wyjątkiem, że w przypadku płatności za pomocą przelewu na rachunek bankowy Kennel Club, zamówienie realizowane jest w ciągu 14 dni roboczych od uznania rachunku bankowego Kennel Club odpowiednią kwotą).
  5. Transport towarów nie obejmuje wniesienia towaru do domu lub lokalu. Odbiorca zobowiązany jest tę czynność wykonać we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. 
  6. Odbiór przesyłki Odbiorca potwierdza podpisem na dokumentach przedłożonych przez kuriera.
  7. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki pod względem ubytków lub uszkodzeń przesyłki w momencie dokonywania odbioru przesyłki. Jeżeli to możliwe, prosimy także o sprawdzenie zawartości przesyłki pod względem ubytków lub uszkodzeń oraz zgodności ilości towarów z zamówieniem. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki prosimy opisać w protokole
   lub na liście przewozowym w obecności kuriera. Sprawdzenie stanu przesyłki i spisanie protokołu pomoże ustalić ewentualną odpowiedzialność przewoźnika za stan przesyłki (choć nie jest warunkiem złożenia reklamacji).
  8. Jeżeli po odebraniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, prosimy niezwłocznie, najlepiej nie później, niż w ciągu 3 dni od przyjęcia przesyłki zgłosić reklamację.
  9. Kennel Club rozpatrując reklamację dotyczącą ubytków lub uszkodzeń w transporcie prosi Użytkownika o załączenie zdjęć uszkodzonego towaru oraz innych informacji pozwalających rozpatrzyć reklamację. Współpraca Użytkownika z Kennel Club w kwestii zgłaszania i rozpatrywania reklamacji może pomóc w ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika za uszkodzenia towaru. Przesłanie zdjęć uszkodzonego towaru i innych informacji, o których mowa w niniejszym punkcie, nie stanowi warunku rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 7

Reklamacje

 1. Kennel Club zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi towary bez wad. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w przepisach
  o rękojmi: w art. 556 oraz 5561-5563.
 2. Użytkownik ma prawo do reklamacji towaru na podstawie przepisów o rękojmi.
 3. Użytkownik ma także prawo do zgłaszania reklamacji dotyczącej świadczonych usług oraz funkcjonowania Serwisu.
 4. Reklamacje powinny być zgłaszane na piśmie (na adres: „Kennel Club Remigiusz Czech”, ul. Platanowa 25, 95-070 Ciężków z dopiskiem „reklamacja-sklep internetowy”) lub listem elektronicznym na adres e-mail: portal@kennelclub.pl.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres Użytkownika, numer telefonu kontaktowego, wskazanie reklamowanego towaru lub usługi, wykazanie, że towar został zakupiony lub usługa została zamówiona z wykorzystaniem Serwisu (np. poprzez podanie numeru rachunku lub faktury, kopii rachunku lub faktury wraz ze wskazaniem, której pozycji reklamacja dotyczy) oraz wskazanie przyczyny reklamacji.
 6. W przypadku reklamacji dotyczących płatności internetowych należy podać także imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego, datę płatności, a także nazwę karty płatniczej, nazwę banku i numer rachunku bankowego, z którego wykonywana była płatność. Reklamacje dotyczące płatności internetowych mogą być zgłaszane również bezpośrednio do operatora płatności internetowych PayU, za pomocą poczty elektronicznej na adres: help@payu.pl albo telefonicznie dzwoniąc do „Infolinii”: tel.: +48616284505 Obsługa telefoniczna dostępna jest codziennie
  od godziny 8:00 do godziny 20:00
 7. Sposób rozpatrywania reklamacji: Jeżeli jest to możliwe, reklamacja towaru rozpatrywana jest na podstawie zdjęcia towaru. W innych przypadkach Kennel Club prosi o przesłanie reklamowanego towaru na wskazany adres w celu dokonania oględzin.

W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń w transporcie znajduje zastosowanie procedura określona w § 6 ustępy 8 i 9.

W przypadku reklamacji dotyczących funkcjonowania Serwisu Kennel Club sprawdza czy Serwis funkcjonuje (lub funkcjonował w okresie, którego dotyczy reklamacja) zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami, czy mają (lub miały) miejsce nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu i ewentualnie jakie. Może w tym celu poprosić Użytkownika o dodatkowe informacje.

W przypadku reklamacji dotyczących płatności internetowych, Kennel Club informuje o reklamacji PayU, w celu sprawdzenia czy miały miejsce nieprawidłowości w działaniu systemu płatności internetowych i jakie, w szczególności czy miała miejsce płatność nieautoryzowana, niezrealizowana lub nienależycie zrealizowana. Może w tym celu poprosić Użytkownika o dodatkowe informacje. 

Na podstawie zgromadzonych informacji i materiałów, a także postanowień niniejszego Regulaminu i przepisów prawa Kennel Club podejmuje decyzję co do uznania
lub nieuwzględnienia reklamacji, informując o tym Użytkownika.

 1. Kennel Club udzieli odpowiedzi na reklamację złożoną przez Użytkownika będącego konsumentem w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 2. W przypadku reklamacji towaru z tytułu rękojmi Kennel Club ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni, od daty otrzymania żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo oświadczenia o obniżeniu ceny z określeniem kwoty, o jaką cena ma być obniżona.
 3. 10.Użytkownik, który złożył reklamację na piśmie, powiadomiony zostanie o wyniku jej rozpatrzenia na piśmie oraz listem elektronicznym (e-mailem), a Użytkownik, który złożył listem elektronicznym (e-mailem), powiadomiony zostanie listem elektronicznym (e-mailem).
 4. 11.Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W celu skorzystania z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, kupujący będący konsumentem może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 8

Odstąpienie od umowy

 

 1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zakupu towaru, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy zakupu towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie towaru (np. Odbiorca).
 2. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o utrzymywanie konta w Serwisie, o której mowa w § 2 ust. 9, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy o korzystanie z Serwisu wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy o utrzymywanie konta w Serwisie.
 3. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o wykonanie usług zamówionych poprzez Serwis w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień ustępów
  14 i 15 niniejszego paragrafu. Termin do odstąpienia od umowy o wykonanie usług wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Kennel Club („Kennel Club Remigiusz Czech”, ul. Platanowa 25, 95-070 Ciężków, adres e-mail: sklep@kennelclub.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 5. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego
  się w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zakupu towaru lub umowy o świadczenie usługi Kennel Club zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Kennel Club), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kennel Club został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Kennel Club dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Kennel Club wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później, niż 14 dni
  od dnia, w którym Użytkownik poinformował Kennel Club o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni. Towar powinien być w należyty sposób zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem (na przykład w sposób zbliżony do tego, w jaki towar był opakowany w trakcie transportu do Użytkownika).
  W przypadku osobistego odbioru towaru przez Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu towaru do miejsca, w którym go odebrał.
 2. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę zbliżoną do kosztów wysyłki towaru do Użytkownika. 
 3. 10.Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.
 4. 11.Jeżeli Użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zobowiązany jest zapłacić kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Użytkownik poinformował Kennel Club o odstąpieniu od umowy.
 5. 12.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; np. usługi doradcze dotyczące hodowli;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. wykonanie spersonalizowanych materiałów;

3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 9

Zasady zachowania prywatności

 1. Kennel Club podejmuje czynności zabezpieczające w celu zapewnienia poufności danych przekazywanych przez Użytkowników (zarówno danych osobowych, jak i danych nie będących danymi osobowymi).
 2. Dane osobowe przetwarzane są z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę; chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204).
 3. Aby w pełni korzystać z wszystkich funkcjonalności Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu, adresu dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania), adresu poczty elektronicznej, uniemożliwia dokonanie zamówienia, a niepodanie danych w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) uniemożliwia założenie Konta.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Serwisu jest Remigiusz Czech prowadzący działalość gospodarczą pod firmą „Kennel Club Remigiusz Czech”, z siedzibą w Ciężkowie, ul. Platanowa 25, 95-070 Ciężków, NIP: 947-14-73-487, Regon: 71681305, nr telefonu: +48 881 53 66 36, adres poczty elektronicznej portal@kennelclub.pl.
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celach zarejestrowania Konta w Serwisie i korzystania z usług i funkcjonalności oferowanych przez Serwis w tym w szczególności usługi utrzymywania Konta w Serwisie, a także zawierania, wykonywania umów sprzedaży.
 6. Dane osobowe przechowywane są w tych celach przez okres wykonywania umowy (czyli przede wszystkim przez okres utrzymywania Konta w Serwisie), a także wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem umowy - maksymalnie przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie Newslettera, dane osobowe przechowywane są w tym celu do czasu odwołania tej zgody.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych - Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione:

- Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Psa Rasowego KENNEL CLUB, z siedzibą w Ciężkowie, ul. Platanowa 25, 95-070 Ciężków, nr KRS: 0000411920 lub Polskiemu Porozumieniu Kynologicznemu, z siedzibą w Warszawie, ul. Rejtana 7/9, 02-516 Warszawa, nr KRS: 0000610719, w celach weryfikacji Konta a Stowarzyszeniu Psa Rasowego KENNEL CLUB, z siedzibą w Ciężkowie także w celach marketingowych.

- przewoźnikowi (firmie kurierskiej) w celu wykonania transportu zamówionego towaru,

- podmiotowi świadczącemu usługę płatności elektronicznych (PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 162), w celu wykonania usługi płatności elektronicznych a także w celu reklamacji płatności wykonanych z wykorzystaniem usługi,

- podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora danych osobowych usługi informatyczne, archiwistyczne, wyłącznie w zakresie i w celu wynikającym z tych usług oraz innym podmiotom, przy wykorzystaniu usług których Administrator prowadzi swoją działalność, takim, jak przedsiębiorcy pocztowi w zakresie dostarczania korespondencji.

 1. Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Kennel Club uprawnionym podmiotom także, gdy obowiązek udostępnienia będzie spoczywał na Kennel Club z mocy obowiązującego prawa.
 2. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, ma także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 3. Użytkownik ma prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
 4. Kennel Club nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych).
 5. Kennel Club dla prawidłowego działania korzysta z plików cookies, dlatego warunkiem korzystania z Serwisu jest wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies oraz włączenie funkcji obsługi tych plików w przeglądarce internetowej. Korzystanie z oprogramowania lub funkcji komputera powodującej blokowanie plików cookies (np. programy antywirusowe, funkcje przeglądarek internetowych, funkcje zabezpieczeń) wyłącza możliwość prawidłowego korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 6. Pliki cookies  (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich w urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 7. Kennel Club zamieszcza w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Klienta pliki cookies.

 

§ 10

Prawa autorskie

  1. Serwis składa się w szczególności z utworów, które są chronione na podstawie przepisów ustawy
   z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1191).
  2. Powyższe oznacza w szczególności, ale nie wyłącznie, że treści prezentowane na stronie https://kennelclub.pl (w tym logotypy, zdjęcia) nie mogą być kopiowane, modyfikowane, dystrybuowane, ładowane, wyświetlane, wystawiane ani nadawane w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Kennel Club lub innego podmiotu, któremu przysługują  prawa autorskie do danych utworów.
  3. Ładowanie, wyświetlanie i przekazywanie zamieszczonych w Serwisie treści może następować wyłącznie w zakresie użytku osobistego, bez ich modyfikacji.
  4. Nazwa Serwisu, jego znak graficzny i wszelkie znaki słowno-graficzne zamieszczone na stronie https://kennelclub.pl są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
   o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w poszczególnych przypadkach mogą być również zarejestrowanymi znakami towarowymi i jako takie podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku „Prawo własności przemysłowej” (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 776). Dotyczy to także znaków graficznych należących do banków lub przedsiębiorców realizujących usługi płatności lub przelewów on-line. 

 

§ 11

Dostępność strony, bezpieczeństwo 

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby Serwis był dostępny 24 godziny na dobę.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest używanie sprzętu spełniającego niżej wymienione wymagania techniczne w zakresie oprogramowania: przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari, Chrome, aktualnych na dzień korzystania z Serwisu.
 3. W celu odczytania niektórych informacji lub dokumentów dostępnych w Serwisie (np. niniejszego Regulaminu) lub wysyłanych do Użytkownika (np. faktury zakupowej, wyceny zamówienia), niezbędne jest używanie oprogramowania, umożliwiającego odczytanie plików w formacie pdf, np. Adobe Acrobat Reader.
 4. Dla zapewnienia prawidłowego odwzorowania towarów dostępnych w Serwisie, na monitorze urządzenia, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu, niezbędne jest skalibrowanie monitora tego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi monitora.
 5. Korzystanie z Serwisu za pomocą sieci wiąże się z zagrożeniami bezpieczeństwa, w szczególności
  w postaci ingerencji osób trzecich, w tym ingerencji w transmisję informacji za pomocą sieci, szkodliwego oprogramowania typu malware, spyware, robaki internetowe (worm), wirusy, czy łamania haseł. Kennel Club dokłada należytej staranności w celu prawidłowego zabezpieczenia działania Serwisu. 

 

§ 12

Zmiany w Regulaminie i w Serwisie

 1. Kennel Club może zmieniać Regulamin. Zmiany Regulaminu są skuteczne po upływie terminu wskazanego przez Kennel Club, nie krótszego, niż jeden miesiąc od momentu poinformowania Użytkownika o zmianie Regulaminu z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu i udostępnienia Użytkownikowi zmienionego Regulaminu. 
 2. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na nowe brzmienie Regulaminu, może we wskazanym w punkcie poprzedzającym terminie wypowiedzieć umowę z Kennel Club w formie pisemnej
  lub elektronicznej (listem elektronicznym wysłanym na adres: portal@kennelclub.pl).
 3. Upływ terminu wypowiedzenia skutkuje rozwiązaniem umowy i brakiem możliwości korzystania z Serwisu w charakterze Użytkownika.
 4. Nie wypowiedzenie umowy w terminie wskazanym w punkcie 2 powyżej oznacza zgodę Użytkownika na zmianę Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Informacja o plikach cookies

 

Używamy plików cookies dla prawidłowego działania serwisu. Korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą umieszczone w Państwa urządzeniu. W każdej chwili możecie Państwo wyłączyć funkcję obsługi tych plików w przeglądarce internetowej. Więcej na ten temat w zasadach zachowania prywatności.

 

 

 

Załącznik nr 2 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku, informujemy, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Remigiusz Czech prowadzący działalność gospodarczą pod firmą pod firmą „Kennel Club Remigiusz Czech”, z siedzibą w Ciężkowie, ul. Platanowa 25, 95-070 Ciężków, NIP: 947-14-73-487, Regon: 71681305, e-mail: portal@kennelclub.pl, telefon: +48 881 53 66 36  zwany dalej Administratorem.

 

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rejestracji w Serwisie, wykonywania usług oferowanych przez Serwis, w tym w szczególności usługi utrzymywania Konta w Serwisie, a także zawierania i wykonywania umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu, w celu przeprowadzania postępowania reklamacyjnego.

 

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dalej RODO). 

 

Dane osobowe przechowywane są w tych celach przez okres wykonywania umowy (czyli przede wszystkim przez okres utrzymywania w Serwisie Państwa Konta), a także wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem umowy - maksymalnie przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie Newslettera, dane osobowe przechowywane są w tym celu do czasu odwołania tej zgody.

 

Powyższe dane mogą być wykorzystane również w celach marketingowych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych - Art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na marketingu własnych produktów lub usług skierowanym do kręgu osób stanowiących Klientów Administratora.

 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione:

- Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Psa Rasowego KENNEL CLUB, z siedzibą w Ciężkowie, ul. Platanowa 25, 95-070 Ciężków, nr KRS: 0000411920 lub Polskiemu Porozumieniu Kynologicznemu, z siedzibą w Warszawie, ul. Rejtana 7/9, 02-516 Warszawa, nr KRS: 0000610719, w celach weryfikacji Konta a Stowarzyszeniu Psa Rasowego KENNEL CLUB, z siedzibą w Ciężkowie także w celach marketingowych.

- przewoźnikowi (firmie kurierskiej) w celu wykonania transportu zamówionego towaru,

- podmiotowi świadczącemu usługę płatności elektronicznych (PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 162), w celu wykonania usługi płatności elektronicznych a także w celu reklamacji płatności wykonanych z wykorzystaniem usługi,

- podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne, archiwistyczne, wyłącznie w zakresie i w celu wynikającym z tych usług oraz innym podmiotom, przy wykorzystaniu usług których Administrator prowadzi swoja działalność, takim, jak przedsiębiorcy pocztowi w zakresie dostarczania korespondencji

 

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania,  ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a także prawo żądania ich usunięcia. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, macie Państwo także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

 

Przysługuje Państwu prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy.

 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla zarejestrowania się w Serwisie lub złożenia zamówienia.

 

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych). 

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Zasadach zachowania prywatności.

 

 

Załącznik nr 3

 Zgoda na przesyłanie Newslettera oraz informacji handlowych

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kennel Club pocztą elektroniczną Newslettera, który zawierać może informacje handlowe, w tym reklamowe. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 

 

 

 

Załącznik nr 4

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

- Adresat:  

Remigiusz Czech prowadzący działalość gospodarczą pod firmą „Kennel Club Remigiusz Czech”, z siedzibą w Ciężkowie, ul. Platanowa 25, 95-070 Ciężków

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy o świadczenie następującej usługi(*):

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………………………………………………………………

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………….

- Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………………………

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………….

- Data ………………………………

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Regulamin dla niekonsumentów

Regulamin serwisu internetowego www.kennelclub.pl 

dla podmiotów nie będących konsumentami

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Kennel Club oraz Użytkowników Serwisu www.kennelclub.pl, a także zasady korzystania z Serwisu.
 2. Serwis internetowy (Serwis) w domenie kennelclub.pl prowadzony jest przez Remigiusza Czecha prowadzącego działalość gospodarczą pod firmą „Kennel Club Remigiusz Czech”, z siedzibą w Ciężkowie, ul. Platanowa 25, 95-070 Ciężków, NIP: 947-14-73-487, Regon: 71681305, nr telefonu: +48 881 53 66 36, adres poczty elektronicznej: portal@kennelclub.pl, zwany dalej Kennel Club, w porozumieniu ze Stowarzyszeniem określonym w punkcie 4.
 3. Sklep – mechanizm Serwisu w postaci sklepu internetowego, umożliwiający dokonywanie zakupów towarów lub zamawianie usług wymienionych w Sklepie.
 4. Stowarzyszenie – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Psa Rasowego „KENNEL CLUB”, z siedzibą w Ciężkowie, ul. Platanowa 25, 95-070 Ciężków, nr KRS: 0000411920, będące partnerem Serwisu.
 5. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie, która ukończyła proces rejestracji, w tym zaakceptowała obowiązujący Regulamin i posiada aktywne konto w Serwisie lub składa zamówienie w Serwisie albo listem elektronicznym, bez rejestracji. Użytkownikiem może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, rejestrująca się i korzystająca z Serwisu w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikiem Serwisu mogą być wyłącznie rezydenci Polski i Unii Europejskiej. 
 6. Konto - konto założone przez Użytkownika w Serwisie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Serwisu, w szczególności publikowanie treści i materiałów określonych w § 2.
 7. Odbiorca – osoba odbierająca towar zamówiony przez Użytkownika na podstawie niniejszego Regulaminu.
 8. Klient – osoba korzystająca ze strony www.kennelclub.pl, w tym osoba przeglądająca informacje znajdujące się w Serwisie, która nie jest Użytkownikiem.
 9. Newsletter – bezpłatne informacje, w tym handlowe i reklamowe, przesyłane przez Kennel Club do Użytkownika pocztą elektroniczną.

 

§ 2

Funkcjonalności Serwisu i Rejestracja 

 1. Rejestracja w Serwisie umożliwia korzystanie z Serwisu, który zapewnia następujące rodzaje usług i funkcjonalności:

 

 1. Strona główna / Aktualności - dostęp do materiałów informacyjnych publikowanych przez Kennel Club tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Edycja profilu - możliwość zmodyfikowania swoich danych profilowych, dodanie alternatywnych adresów email, zweryfikowanie adresu email jako email hodowcy (poprzez automatyczne sprawdzenie go w bazie Stowarzyszenia. Alternatywne adresy email wymagają potwierdzenia takiego samego jak adres główny (kliknięcie w link w wysłanej wiadomości). Hasło dla alternatywnych i głównego adresu email jest wspólne.
 3. Strona hodowli (funkcjonalność dostępna dla Użytkowników będących hodowcami) - Użytkownik wybiera typ strony internetowej jaką chce wygenerować. Do wyboru są 3 bezpłatne opcje. Strona z informacją, strona z informacją i z galerią zdjęć, strona z informacją, galerią zdjęć i katalogiem linków do ogłoszeń. Użytkownik samodzielnie może edytować zakładki swojej strony w zakresie dostępnym na stronie internetowej. Użytkownik może także zgłosić pod jakim adresem WWW chciałby mieć dostępną stronę internetową. Musi to być jednak adres w domenie udostępnianej przez Kennel Club www.kennelclub.pl/nazwahodowli;
 4. Sklep - możliwość dokonywania zamówień w sklepie internetowym;
 5. Podgląd zamówień - lista zamówień dokonywanych w sklepie internetowym.

 

 1. Dostępność do poszczególnych usług i funkcjonalności uzależniona jest od typu profilu, czyli rodzaju zarejestrowanego Konta, przy czym Serwis oferuje następujące typy profilów:

 

 1. Użytkownik zalogowany – ma dostęp do Sklepu, historii zamówień, edycji profilu; nie ma możliwości założenia strony hodowli. (Dla Użytkowników będących konsumentami jest to jedyny dostępny profil. Pozostałe profile dostępne są dla hodowców)
 2. Partner – Użytkownik zalogowany, który został zweryfikowany przez Kennel Club jako Partner. Użytkownikom, którzy są Partnerami, oprócz funkcjonalności dostępnych dla Użytkowników zalogowanych, przysługują rabaty w Sklepie (określone na stronie Sklepu).
 3. Hodowca KC (Hodowca Kennel Club) – Użytkownik  zalogowany, który został zweryfikowany przez Kennel Club jako członek Stowarzyszenia. Po dokonaniu weryfikacji, oprócz funkcjonalności dostępnych dla Użytkowników zalogowanych, przysługują mu rabaty w Sklepie (określone na stronie Sklepu), a także możliwość publikowania w Serwisie Strony hodowli.

 

Rejestracja: 

 1. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik podaje co najmniej: imię i nazwisko (lub nazwę), login w postaci adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz hasło, za pomocą których będzie się logował do Serwisu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany podać w trakcie rejestracji informacje (w tym dane osobowe), zgodne z prawdą. Podanie prawdziwych informacji jest niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu w wykorzystaniem założonego Konta.
 3. Użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo swojego hasła do Serwisu i zobowiązuje się do nie udostępniania hasła osobom trzecim. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzenia hasła każdorazowo przy logowaniu się do Serwisu.
 4. Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
 5. Rejestracja następuje przez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu.
 6. Elementem procesu rejestracji jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i wyrażenie zgody na jego treść i obowiązywanie.
 7. Z chwilą skutecznego zarejestrowania Konta w Serwisie, między Użytkownikiem a Kennel Club zawarta zostaje na odległość, na czas nieokreślony, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegająca na utrzymywaniu przez Kennel Club w Serwisie Konta Użytkownika. W zależności od rodzaju, konto Użytkownika umożliwia dokonywanie czynności określonych w §2 ust. 1 i 2.
 8. 10.Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z funkcjonalności usunięcia Konta, znajdującej się w Serwisie. Skorzystanie z tej funkcjonalności skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy, o której mowa w ustępie poprzedzającym.
 9. 11.Elementem procesu rejestracji w Serwisie jest wyrażenie zgody (lub odmowa zgody)
  na przesyłanie Newslettera na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika. Treść klauzuli zawierającej zgodę na przesyłanie Newslettera oraz informacji handlowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. W trakcie korzystania z Serwisu, Użytkownik może w dowolnym momencie wyrażać zgodę lub odwoływać zgodę na przesyłanie Newslettera.
 10. 12.Elementem procesu rejestracji w Serwisie jest także złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
 11. 13.Rejestracja zostaje skutecznie dokonana, po kliknięciu przez Użytkownika w link potwierdzający rejestrację, który wysłany jest do niego automatycznie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.

 

Zamówienia towarów lub usług w Sklepie bez rejestracji Konta:

 1. Składając zamówienie Użytkownik podaje swoje dane niezbędne do obsługi zamówienia tj. adres e-mail, dane do faktury, dane do dostawy, telefon kontaktowy.
 2. 15.Elementem składania zamówienia w Sklepie jest wyrażenie zgody (lub odmowa zgody)
  na przesyłanie Newslettera na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika. Treść klauzuli zawierającej zgodę na przesyłanie Newslettera oraz informacji handlowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na przesyłanie Newslettera, wysyłając e-mail na adres: portal@kennelclub.pl.
 3. 16.Elementem procesu składania zamówienia jest także złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

§ 3

Zasady i warunki korzystania z Serwisu internetowego www.kennelclub.pl

 1. Warunki umowy zawieranej między Kennel Club i Użytkownikiem z wykorzystaniem Serwisu reguluje niniejszy Regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Kodeks cywilny orsaz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204). 
 2. Serwis dla prawidłowego działania korzysta z plików cookies, dlatego warunkiem korzystania z Serwisu jest wyrażenie przez Użytkownika albo Klienta zgody na korzystanie z plików cookies (Informacja o plikach cookies stanowi treść załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz włączenie (lub wyłączenie) funkcji obsługi tych plików w przeglądarce internetowej na urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik albo Klient korzysta z Serwisu. Korzystanie z oprogramowania lub funkcji urządzenia powodującej blokowanie plików cookies (np. programy antywirusowe, funkcje przeglądarek internetowych, funkcje zabezpieczeń) wyłącza możliwość prawidłowego korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 3. Zakazane jest dostarczanie treści lub materiałów o charakterze bezprawnym z wykorzystaniem Serwisu.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane na swoim Koncie treści i materiały, w tym w szczególności ale nie wyłącznie z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, dóbr osobistych, praw do wizerunku; może również ponieść odpowiedzialność karną w przypadku wypełnienia swoim działaniem znamion czynu zabronionego.
 5. Dozwolone jest wyłącznie publikowanie takich treści i materiałów, do których publikowania Użytkownik jest uprawniony, i w sposób, w jaki Użytkownik jest uprawniony, w szczególności  będąc ich autorem albo posiadając stosowne licencje i działając w ich zakresie, posiadając zgody na publikowanie wizerunku lub inne niezbędne zgody osób, którym przysługują prawa do publikowanych treści lub materiałów (z uwzględnieniem postanowień ust. 10).
 6. Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień ust. 3, 4 lub 5, stanowi podstawę do natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika, a także do podjęcia przez Kennel Club przewidzianych prawem kroków.
 7. Kennel Club nie ponosi odpowiedzialności za publikowane ani za przechowywane przez Użytkownika w Serwisie treści lub materiały.
 8. Kennel Club w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze publikowanych lub przechowywanych przez Użytkownika treści lub materiałów lub związanej z nimi działalności, uprawniony jest do uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 9. Kennel Club nie ma obowiązku sprawdzania treści ani materiałów publikowanych lub przechowywanych przez Użytkownika na jego koncie.
 10. 10.Użytkownik publikując w Serwisie zdjęcie ilustrujące ogłoszenie dotyczące sprzedaży psa lub psów każdorazowo wyraża zgodę na nieodpłatne przerobienie zdjęcia przez Kennel Club poprzez dodanie do niego „znaku wodnego” w postaci logo Stowarzyszenia oświadczając jednocześnie, że jest uprawniony do wyrażenia takiej zgody.
 11. 11.Kennel Club ma prawo moderowania treści lub materiałów publikowanych przez Użytkowników i żądania ich zmiany, a także prawo ich usunięcia, w szczególności z przyczyn niskiej jakości lub wątpliwości dotyczących zgodności z prawem. Za niską jakość uznaje się przede wszystkim słabą technicznie lub merytorycznie jakość zdjęć lub tekstów, niski poziom językowy, niski poziom kultury słowa, niezgodność publikowanych materiałów lub treści z charakterem Serwisu.

 

§ 4

Dokonywanie zakupów i zamawianie usług

 1. W celu dokonania zakupów lub zamówienia usługi w Sklepie, niezbędne jest wejście na stronę https://kennelclub.pl, z wykorzystaniem komputera lub urządzenia elektronicznego o parametrach spełniających wymogi określone w § 10.
 2. Na stronie internetowej www.kennelclub.pl znajduje się katalog towarów lub usług umożliwiający ich przeglądanie. Katalog jest intuicyjny.
 3. Zamawianie towarów lub usług:

Po kliknięciu na ikonę przedstawiającą wybrany towar lub usługę wyświetla się karta towaru lub usługi, zawierająca następujące informacje:

 1. nazwa i istotne cechy towaru lub usługi,
 2. dostępność,
 3. cena brutto.
 1. Dany towar lub usługę zamawia się poprzez użycie funkcjonalności „dodaj do koszyka”.
 2. Po skorzystaniu z funkcjonalności „dodaj do koszyka” i wejściu do koszyka, Użytkownikowi przedstawione są następujące informacje: nazwa, ilość, cena dodanych do koszyka towarów lub usług (w tym cena łączna).

7. Po wybraniu wszystkich towarów lub usług (po wykonaniu wszystkich czynności określonych powyżej), w celu złożenia zamówienia należy skorzystać z funkcjonalności „podaj dane do zamówienia”, poprzez użycie odpowiedniego przycisku znajdującego się na stronie www.kennelclub.pl (w koszyku).

11. Naciśnięcie klawisza „podaj dane do zamówienia” wywołuje prośbę o podanie danych do wysyłki, w tym imię i nazwisko lub nazwa e-mail, telefon, adres do wysyłki i dane do faktury oraz dokonanie wyboru sposobu transportu, a także sposobu dokonania płatności (ze wskazanych w § 5 Regulaminu). W tym miejscu podane są również koszty poszczególnych rodzajów transportu oraz przewidywany termin dostawy towaru lub realizacji usługi. 

12. W przypadku wybrania płatności przy odbiorze albo przelewem na rachunek bankowy Kennel Club zamówienie zostaje skutecznie złożone z chwilą wciśnięcia przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

13. W przypadku wybrania formy płatności „przelew on-line”, „płatność kartą płatniczą”, Użytkownik kierowany jest do operatora płatności internetowych PayU. Zamówienie zostaje skutecznie złożone z chwilą potwierdzenia dokonania płatności przez PayU.

14. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika wysyłany jest list elektroniczny potwierdzający przyjęcie zamówienia oraz istotne elementy umowy w postaci: 

 • nazw zamówionego towaru/towarów lub usługi/usług,
 • ilości,
 • cen,
 • kosztów transportu, 
 • miejsca dostawy,
 • sposobu płatności,
 • treści niniejszego Regulaminu.

15. Umowa zawarta zostaje z chwilą wprowadzenia listu elektronicznego, o którym mowa w ustępie 14, do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Użytkownik mógł się z nim zapoznać.

16. Wraz z zamówionym towarem Użytkownik otrzymuje na wskazany przez siebie adres fakturę
lub paragon.

17. W szczególnych przypadkach dopuszcza się złożenie zamówienia na towary lub usługi poprzez wysłanie listu elektronicznego (e-maila) na adres e-mail: sklep@kennelclub.pl. W przypadku zamawiania towaru z dostawą na obszarze poza Polską lub zamawiania towaru lub usługi przez rezydentów Unii Europejskiej (spoza Polski), prosimy o złożenie zamówienia w sposób określony w niniejszym punkcie.

 

 

§ 5

Płatność

 1. Płatności za transakcję można dokonać wyłącznie w polskich złotych (PLN) w następujący sposób: 

 

a) płatność przy odbiorze (za pobraniem)

W przypadku wyboru przez Użytkownika tego sposobu płatności, towar wysyłany jest
do Użytkownika i zapłata następuje przy odebraniu towaru od kuriera. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, do ceny towaru należy doliczyć kwotę prowizji za odebranie ceny i przekazanie jej Kennel Club, pobieranej przez przewoźnika. Kwota prowizji podawana jest podczas składania zamówienia oraz w liście elektronicznym, o którym mowa w § 4 ust.14 i 15.

 

Ten sposób płatności nie dotyczy:

- realizacji zamówień o wartości przekraczającej kwotę 2000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) dostarczanych na terenie Polski,

- realizacji zamówień z dostawą do krajów UE (poza obszar Polski).

 

b) wpłata na rachunek bankowy Kennel Club 

W przypadku wybrania tego sposobu, Użytkownik dokonuje przelewu obliczonej w Serwisie kwoty na rachunek bankowy Kennel Club: 

 

32 1020 3408 0000 4002 0402 4626

Przy wybraniu takiej opcji zamówiony towar jest zarezerwowany dla Użytkownika przez 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia zamówienia przez Użytkownika (§ 4 ust. 12 lub
§ 4 ust. 17). Jeśli w tym terminie rachunek bankowy Kennel Club nie zostanie uznany odpowiednią kwotą, rezerwacja wygasa. 

 

c) płatność przelewem on-line, płatność kartą płatniczą

 

W przypadku wybrania formy płatności „płatność przelewem on-line”, „płatność kartą płatniczą”, Użytkownik kierowany jest do operatora płatności internetowych PayU. Systemy kart płatniczych, z wykorzystaniem których możliwe jest dokonywanie płatności, wskazane są w Serwisie w miejscu dokonywania wyboru sposobu płatności.

Ten sposób płatności nie dotyczy zamówień realizowanych poprzez adres e-mail (§ 4 ust. 17).

 

 1. PayU umożliwia dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków (przelew on-line) lub za pomocą karty płatniczej.

3.  Obsługę płatności, w tym rozliczenia transakcji „przelew on-line”, „płatność kartą płatniczą” prowadzi operator płatności internetowych, PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 162, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399.

4. Płatności za pośrednictwem PayU mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione
do posługiwania się danym instrumentem, z wykorzystaniem którego następuje realizacja płatności.

5. Użytkownik, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności,
za pośrednictwem PayU, jest automatycznie przekierowywany na stronę zewnętrzną https://secure.payu.com/ z dodatkowymi parametrami. Na tej stronie Użytkownik wybiera formę płatności, a następnie: 

a) bank, w którym znajduje się rachunek bankowy, z którego dokona przelewu i zostaje przekierowany na stronę wybranego banku, w celu zalogowania się do swojego konta i dokonania płatności (w przypadku płatności przelewem internetowym);

b) kartę płatniczą, przy użyciu której dokona płatności i zostaje przekierowany na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego obsługującego daną kartę płatniczą (w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej).

 

§ 6

Transport towarów

  1. Wysokość opłaty za transport podana jest w trakcie dokonywania zamówienia i naliczana jest w Serwisie w sposób automatyczny. 
  2. Transport realizowany jest wyłącznie na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej
   za pośrednictwem przedsiębiorcy specjalizującego się w usługach transportowych (przewoźnika).
  3. Możliwe jest osobiste odebranie zamówionego towaru w miejscach wskazanych na stronie Serwisu.
  4. Czas dostawy jest szacowany na podstawie dostępności danego towaru. Kennel Club realizuje zamówienie na terenie Polski  w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od skutecznego złożenia zamówienia (z tym wyjątkiem, że w przypadku płatności za pomocą przelewu na rachunek bankowy Kennel Club, zamówienie realizowane jest w ciągu 14 dni roboczych od uznania rachunku bankowego Kennel Club odpowiednią kwotą).
  5. Transport towarów nie obejmuje wniesienia towaru do domu lub lokalu. Odbiorca zobowiązany jest tę czynność wykonać we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. 
  6. Odbiór przesyłki Odbiorca potwierdza podpisem na dokumentach przedłożonych przez kuriera, potwierdzając tym samym prawidłowość wykonania usługi.
  7. Kennel Club od momentu wydania towaru przewoźnikowi nie ponosi odpowiedzialności za stan przesyłki i jej kompletność.
  8. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki muszą być opisane w protokole reklamacyjnym
   lub na liście przewozowym w obecności kuriera.
  9. Odbierając przesyłkę, w obecności kuriera należy sprawdzić stan przesyłki pod względem ubytków lub uszkodzeń przesyłki i jej zgodność z zamówieniem.
  10. 10.Dokładnego sprawdzenia zawartości przesyłki i wnętrza opakowań Użytkownik zobowiązany jest dokonać w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. W przypadku zauważenia braków lub uszkodzeń w towarze po odjeździe kuriera należy natychmiast zadzwonić pod numer podany na liście przewozowym i zażądać przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu.
  11. 11.Jeżeli stan przesyłki po dokładnym sprawdzeniu budzi zastrzeżenia, Użytkownik zobowiązany
   jest niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 3 dni od przyjęcia przesyłki, zgłosić reklamację.
  12. 12.Nie zachowanie postanowień Regulaminu powoduje utratę przez Użytkownika wszelkich roszczeń dotyczących przesyłki lub zawartego w niej towaru w zakresie wad  lub nieprawidłowości, jakie Użytkownik mógł wykryć przyjmując i sprawdzając przesyłkę w sposób określony w niniejszym Regulaminie, z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
  13. 13.Kennel Club rozpatrując reklamację dotyczącą utraty, uszkodzeń, ubytku lub pomyłek w dostawie może zażądać od Użytkownika załączenia zdjęć uszkodzonego towaru oraz innych informacji pozwalających rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne.
  14. 14.Brak współpracy Użytkownika z Kennel Club w zakresie wskazanym w ust. 13 uważa
   się za rezygnację z roszczeń reklamacyjnych.
  15. 15.W przypadku odbioru osobistego, Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić odbierany towar pod względem ilościowym i jakościowym w momencie wydawania towaru. Brak jakichkolwiek zastrzeżeń ilościowych i jakościowych do odbieranych osobiście towarów w momencie wydawania powoduje utratę przez Użytkownika wszelkich roszczeń z tytułu utraty, uszkodzeń, ubytku towaru w zakresie nieprawidłowości jakie Użytkownik mógł wykryć przyjmując i badając towar. 

 

§ 7

Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do reklamacji towaru lub usługi.
 2. Użytkownik ma także prawo do zgłaszania reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu.
 3. Reklamacje powinny być zgłaszane na piśmie (na adres: „Kennel Club Remigiusz Czech”, ul. Platanowa 25, 95-070 Ciężków z dopiskiem „reklamacja-sklep internetowy”) lub listem elektronicznym na adres e-mail: portal@kennelclub.pl.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko (albo nazwę), adres Użytkownika, numer telefonu kontaktowego, wskazanie reklamowanego towaru lub usługi, udokumentowanie, że towar został zakupiony lub usługa została zamówiona z wykorzystaniem Serwisu (poprzez załączenie kopii rachunku lub faktury wraz ze wskazaniem, której pozycji reklamacja dotyczy), wskazanie przyczyny reklamacji oraz załączenie dokumentacji zdjęciowej.
 5. W przypadku reklamacji dotyczących płatności internetowych należy podać także imię i nazwisko lub nazwę właściciela rachunku bankowego, datę płatności, a także nazwę karty płatniczej, nazwę banku i numer rachunku bankowego, z którego wykonywana była płatność. Reklamacje dotyczące płatności internetowych mogą być zgłaszane również bezpośrednio do operatora płatności internetowych PayU, za pomocą poczty elektronicznej na adres: help@payu.pl albo telefonicznie dzwoniąc do „Infolinii”: tel.: +48616284505 Obsługa telefoniczna dostępna jest codziennie od godziny 8:00 do godziny 20:00.
 6. Użytkownik, który złożył reklamację na piśmie, powiadomiony zostanie o wyniku jej rozpatrzenia na piśmie oraz listem elektronicznym (e-mailem), a Użytkownik, który złożył listem elektronicznym (e-mailem), powiadomiony zostanie listem elektronicznym (e-mailem).
 7. Wszelkie spory związane z wykonywaniem umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Kennel Club.

 

§ 8

Zasady zachowania prywatności

 1. Kennel Club podejmuje czynności zabezpieczające w celu zapewnienia poufności danych przekazywanych przez Użytkowników (zarówno danych osobowych, jak i danych nie będących danymi osobowymi).
 2. Dane osobowe przetwarzane są z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę; chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204).
 3. Aby w pełni korzystać z wszystkich funkcjonalności Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych w postaci: imienia, nazwiska (w przypadku osób fizycznych), nazwy (w przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi) adresu zamieszkania, adresu dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu, adresu dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania), adresu poczty elektronicznej, uniemożliwia dokonanie zamówienia, a niepodanie danych w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) uniemożliwia założenie Konta.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Serwisu jest Remigiusz Czech prowadzący działalość gospodarczą pod firmą „Kennel Club Remigiusz Czech”, z siedzibą w Ciężkowie, ul. Platanowa 25, 95-070 Ciężków, NIP: 947-14-73-487, Regon: 71681305, nr telefonu: +48 881 53 66 36, adres poczty elektronicznej portal@kennelclub.pl.
 5. Dane osobowe Użytkowników lub osób działających w imieniu Użytkowników przetwarzane są w celach zarejestrowania Konta w Serwisie i korzystania z usług i funkcjonalności oferowanych przez Serwis w tym w szczególności usługi utrzymywania Konta w Serwisie, a także zawierania, wykonywania umów sprzedaży.
 6. Dane osobowe przechowywane są w tych celach przez okres wykonywania umowy (czyli przede wszystkim przez okres utrzymywania Konta w Serwisie), a także wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem umowy - maksymalnie przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie Newslettera, dane osobowe przechowywane są w tym celu do czasu odwołania tej zgody.
 7. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych - Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 8. Dane osobowe mogą zostać ujawnione:

- Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Psa Rasowego KENNEL CLUB, z siedzibą w Ciężkowie, ul. Platanowa 25, 95-070 Ciężków, nr KRS: 0000411920 lub Polskiemu Porozumieniu Kynologicznemu, z siedzibą w Warszawie, ul. Rejtana 7/9, 02-516 Warszawa, nr KRS: 0000610719, w celach weryfikacji Konta a Stowarzyszeniu Psa Rasowego KENNEL CLUB, z siedzibą w Ciężkowie także w celach marketingowych.

- przewoźnikowi (firmie kurierskiej) w celu wykonania transportu zamówionego towaru,

- podmiotowi świadczącemu usługę płatności elektronicznych (PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 162), w celu wykonania usługi płatności elektronicznych a także w celu reklamacji płatności wykonanych z wykorzystaniem usługi,

- podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora danych osobowych usługi informatyczne, archiwistyczne, wyłącznie w zakresie i w celu wynikającym z tych usług oraz innym podmiotom, przy wykorzystaniu usług których Administrator prowadzi swoją działalność, takim, jak przedsiębiorcy pocztowi w zakresie dostarczania korespondencji.

 1. Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Kennel Club uprawnionym podmiotom także, gdy obowiązek udostępnienia będzie spoczywał na Kennel Club z mocy obowiązującego prawa.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, ma także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy.
 4. Kennel Club nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych).
 5. Kennel Club dla prawidłowego działania korzysta z plików cookies, dlatego warunkiem korzystania z Serwisu jest wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies oraz włączenie funkcji obsługi tych plików w przeglądarce internetowej. Korzystanie z oprogramowania lub funkcji komputera powodującej blokowanie plików cookies (np. programy antywirusowe, funkcje przeglądarek internetowych, funkcje zabezpieczeń) wyłącza możliwość prawidłowego korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 6. Pliki cookies  (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich w urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 7. Kennel Club zamieszcza w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Klienta pliki cookies.

 

§ 9

Prawa autorskie

  1. Serwis składa się w szczególności z utworów, które są chronione na podstawie przepisów ustawy
   z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1191).
  2. Powyższe oznacza w szczególności, ale nie wyłącznie, że treści prezentowane na stronie https://kennelclub.pl (w tym logotypy, zdjęcia) nie mogą być kopiowane, modyfikowane, dystrybuowane, ładowane, wyświetlane, wystawiane ani nadawane w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Kennel Club lub innego podmiotu, któremu przysługują  prawa autorskie do danych utworów.
  3. Ładowanie, wyświetlanie i przekazywanie zamieszczonych w Serwisie treści może następować wyłącznie w zakresie użytku osobistego, bez ich modyfikacji.
  4. Nazwa Serwisu, jego znak graficzny i wszelkie znaki słowno-graficzne zamieszczone na stronie https://kennelclub.pl są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
   o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w poszczególnych przypadkach mogą być również zarejestrowanymi znakami towarowymi i jako takie podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku „Prawo własności przemysłowej” (tekst jednolity: Dz. U.  z 2017 r., poz. 776). Dotyczy to także znaków graficznych należących do banków lub przedsiębiorców realizujących usługi płatności lub przelewów on-line. 

 

§ 10

Dostępność strony, bezpieczeństwo 

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby Serwis był dostępny 24 godziny na dobę, jednak nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegoś powodu Serwis jest niedostępny w danym czasie
  lub okresie. Kennel Club nie gwarantuje, że dostęp do Serwisu będzie nieprzerwany, terminowy i bezbłędny. Nie jest to możliwe do zagwarantowania ze względu na charakter Internetu. Dodatkowo Kennel Club może przeprowadzać naprawy, przeglądy techniczne
  lub wprowadzać nowe opcje lub funkcjonalności.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest używanie sprzętu spełniającego niżej wymienione wymagania techniczne w zakresie oprogramowania: przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari, Chrome, aktualnych na dzień korzystania z Serwisu.
 3. W celu odczytania niektórych informacji lub dokumentów dostępnych w Serwisie (np. niniejszego Regulaminu) lub wysyłanych do Użytkownika (np. faktury zakupowej, wyceny zamówienia), niezbędne jest używanie oprogramowania, umożliwiającego odczytanie plików w formacie pdf, np. Adobe Acrobat Reader.
 4. Dla zapewnienia prawidłowego odwzorowania towarów dostępnych w Serwisie, na monitorze urządzenia, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu, niezbędne jest skalibrowanie monitora tego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi monitora.
 5. Korzystanie z Serwisu za pomocą sieci wiąże się z zagrożeniami bezpieczeństwa, w szczególności
  w postaci ingerencji osób trzecich, w tym ingerencji w transmisję informacji za pomocą sieci, szkodliwego oprogramowania typu malware, spyware, robaki internetowe (worm), wirusy, czy łamania haseł. Kennel Club dokłada należytej staranności w celu prawidłowego zabezpieczenia działania Serwisu. 

 

§ 11

Zmiany w Regulaminie

 1. Kennel Club może zmieniać Regulamin. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w Serwisie. Użytkownik zostanie poinformowany o wprowadzonych zmianach drogą elektroniczną (z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu  lub listem elektronicznym e-mail).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Informacja o plikach cookies

 

Używamy plików cookies dla prawidłowego działania serwisu. Korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą umieszczone w Państwa urządzeniu. W każdej chwili możecie Państwo wyłączyć funkcję obsługi tych plików w przeglądarce internetowej. Więcej na ten temat w zasadach zachowania prywatności.

 

 

 

Załącznik nr 2 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku, informujemy, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Remigiusz Czech prowadzący działalność gospodarczą pod firmą pod firmą „Kennel Club Remigiusz Czech”, z siedzibą w Ciężkowie, ul. Platanowa 25, 95-070 Ciężków, NIP: 947-14-73-487, Regon: 71681305, e-mail: portal@kennelclub.pl, telefon: +48 881 53 66 36  zwany dalej Administratorem.

 

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rejestracji w Serwisie, wykonywania usług oferowanych przez Serwis, w tym w szczególności usługi utrzymywania Konta w Serwisie, a także zawierania i wykonywania umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu, w celu przeprowadzania postępowania reklamacyjnego.

 

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dalej RODO). 

 

Dane osobowe przechowywane są w tych celach przez okres wykonywania umowy (czyli przede wszystkim przez okres utrzymywania w Serwisie Państwa Konta), a także wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem umowy - maksymalnie przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie Newslettera, dane osobowe przechowywane są w tym celu do czasu odwołania tej zgody.

 

Powyższe dane mogą być wykorzystane również w celach marketingowych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych - Art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na marketingu własnych produktów lub usług skierowanym do kręgu osób stanowiących Klientów Administratora.

 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione:

- Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Psa Rasowego KENNEL CLUB, z siedzibą w Ciężkowie, ul. Platanowa 25, 95-070 Ciężków, nr KRS: 0000411920 lub Polskiemu Porozumieniu Kynologicznemu, z siedzibą w Warszawie, ul. Rejtana 7/9, 02-516 Warszawa, nr KRS: 0000610719, w celach weryfikacji Konta a Stowarzyszeniu Psa Rasowego KENNEL CLUB, z siedzibą w Ciężkowie także w celach marketingowych.

- przewoźnikowi (firmie kurierskiej) w celu wykonania transportu zamówionego towaru,

- podmiotowi świadczącemu usługę płatności elektronicznych (PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 162), w celu wykonania usługi płatności elektronicznych a także w celu reklamacji płatności wykonanych z wykorzystaniem usługi,

- podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne, archiwistyczne, wyłącznie w zakresie i w celu wynikającym z tych usług oraz innym podmiotom, przy wykorzystaniu usług których Administrator prowadzi swoja działalność, takim, jak przedsiębiorcy pocztowi w zakresie dostarczania korespondencji

 

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania,  ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a także prawo żądania ich usunięcia. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, macie Państwo także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

 

Przysługuje Państwu prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy.

 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla zarejestrowania się w Serwisie lub złożenia zamówienia.

 

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych). 

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Zasadach zachowania prywatności.

 

 

Załącznik nr 3

 Zgoda na przesyłanie Newslettera oraz informacji handlowych

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kennel Club pocztą elektroniczną Newslettera, który zawierać może informacje handlowe, w tym reklamowe. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.