Zasady zachowania prywatności - Kennel Club
Porozmawiaj z nami
Kennel Club

Zasady zachowania prywatności

 1. Kennel Club podejmuje czynności zabezpieczające w celu zapewnienia poufności danych przekazywanych przez Użytkowników (zarówno danych osobowych, jak i danych nie będących danymi osobowymi).
 2. Dane osobowe przetwarzane są z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę; chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204).
 3. Aby w pełni korzystać z wszystkich funkcjonalności Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu, adresu dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania), adresu poczty elektronicznej, uniemożliwia dokonanie zamówienia, a niepodanie danych w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) uniemożliwia założenie Konta.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Serwisu jest Remigiusz Czech prowadzący działalość gospodarczą pod firmą „Kennel Club Remigiusz Czech”, z siedzibą w Ciężkowie, ul. Platanowa 25, 95-070 Ciężków, NIP: 947-14-73-487, Regon: 71681305, nr telefonu: +48 881 53 66 36, adres poczty elektronicznej portal@kennelclub.pl.
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celach zarejestrowania Konta w Serwisie i korzystania z usług i funkcjonalności oferowanych przez Serwis w tym w szczególności usługi utrzymywania Konta w Serwisie, a także zawierania, wykonywania umów sprzedaży.
 6. Dane osobowe przechowywane są w tych celach przez okres wykonywania umowy (czyli przede wszystkim przez okres utrzymywania Konta w Serwisie), a także wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem umowy - maksymalnie przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie Newslettera, dane osobowe przechowywane są w tym celu do czasu odwołania tej zgody.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych - Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione:

- Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Psa Rasowego KENNEL CLUB, z siedzibą w Ciężkowie, ul. Platanowa 25, 95-070 Ciężków, nr KRS: 0000411920 l, w celach weryfikacji Konta a Stowarzyszeniu Psa Rasowego KENNEL CLUB, z siedzibą w Ciężkowie także w celach marketingowych.

- przewoźnikowi (firmie kurierskiej) w celu wykonania transportu zamówionego towaru,

- podmiotowi świadczącemu usługę płatności elektronicznych (PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 162), w celu wykonania usługi płatności elektronicznych a także w celu reklamacji płatności wykonanych z wykorzystaniem usługi,

- podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora danych osobowych usługi informatyczne, archiwistyczne, wyłącznie w zakresie i w celu wynikającym z tych usług oraz innym podmiotom, przy wykorzystaniu usług których Administrator prowadzi swoją działalność, takim, jak przedsiębiorcy pocztowi w zakresie dostarczania korespondencji.

 1. Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Kennel Club uprawnionym podmiotom także, gdy obowiązek udostępnienia będzie spoczywał na Kennel Club z mocy obowiązującego prawa.
 2. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, ma także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 3. Użytkownik ma prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
 4. Kennel Club nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych).
 5. Kennel Club dla prawidłowego działania korzysta z plików cookies, dlatego warunkiem korzystania z Serwisu jest wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies oraz włączenie funkcji obsługi tych plików w przeglądarce internetowej. Korzystanie z oprogramowania lub funkcji komputera powodującej blokowanie plików cookies (np. programy antywirusowe, funkcje przeglądarek internetowych, funkcje zabezpieczeń) wyłącza możliwość prawidłowego korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 6. Pliki cookies  (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich w urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 7. Kennel Club zamieszcza w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Klienta pliki cookies.