Odstąpienie od umowy (dla konsumentów) - Kennel Club
Porozmawiaj z nami
Kennel Club

Odstąpienie od umowy (dla konsumentów)

 1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zakupu towaru, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy zakupu towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie towaru (np. Odbiorca).
 2. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o utrzymywanie konta w Serwisie, o której mowa w § 2 ust. 9, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy o korzystanie z Serwisu wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy o utrzymywanie konta w Serwisie.
 3. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o wykonanie usług zamówionych poprzez Serwis w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień ustępów
  14 i 15 niniejszego paragrafu. Termin do odstąpienia od umowy o wykonanie usług wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Kennel Club („Kennel Club Remigiusz Czech”, ul. Platanowa 25, 95-070 Ciężków, adres e-mail: sklep@kennelclub.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 5. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego
  się w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zakupu towaru lub umowy o świadczenie usługi Kennel Club zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Kennel Club), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kennel Club został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Kennel Club dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Kennel Club wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później, niż 14 dni
  od dnia, w którym Użytkownik poinformował Kennel Club o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni. Towar powinien być w należyty sposób zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem (na przykład w sposób zbliżony do tego, w jaki towar był opakowany w trakcie transportu do Użytkownika).
  W przypadku osobistego odbioru towaru przez Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu towaru do miejsca, w którym go odebrał.
 2. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę zbliżoną do kosztów wysyłki towaru do Użytkownika.
 3. 10.Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.
 4. 11.Jeżeli Użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zobowiązany jest zapłacić kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Użytkownik poinformował Kennel Club o odstąpieniu od umowy.
 5. 12.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; np. usługi doradcze dotyczące hodowli;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. wykonanie spersonalizowanych materiałów;

3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.